เอเจนต้า

การดูแลผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเจนต้า คอร์ป จำกัด มีความรับผิดชอบในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการกำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ไปจนถึงการแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความรับผิดชอบของเราดำเนินควบคู่ไปกับทุกผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาด หรือมีสินค้าคู่แข่งตัวอื่นออกมากมาย บริษัท เอเจนต้า คอร์ป จำกัด มุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและเป็นที่ไว้วางใจแก่เกษตรกรสืบเนื่องต่อไปในอนาคต…