เอเจนต้า

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เอเจนต้า คอร์ป จำกัด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และชุมชนในชนบท โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร เพื่อให้ทราบถือปัญหาการผลผลิตและการเพราะปลูกต่าง ๆ ที่เกษตรกรพบเจอและแก้ปัญหาให้ตรงจุดแก่เกษตรกร พร้อมแนะนำและสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน…”